Huisregels en Privacy Policy

Huisregels

1 DOEL VAN HET REGLEMENT
Het reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in Zwembad Vollenhove te waarborgen met als doel voor een ieder een prettig verblijf te verzekeren. Het reglement geldt voor alle bezoekers. Door het kopen van een entreekaartje aanvaardt men de huisregels en de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die door het personeel namens de directie gegeven worden, op te volgen.

2 TOEGANG
Zwembad Vollenhove is voor iedereen toegankelijk, echter:

 • kinderen zonder diploma uitsluitend onder begeleiding van een volwassene in badkleding;
 • kinderen zonder diploma zijn verplicht zwemvleugels of een drijfpak met voldoende drijfvermogen te dragen;
 • bij te grote drukte, kan het aantal bezoekers worden beperkt;
 • abonnementen en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op de in de dienstregeling vermelde zwemtijden;
 • dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers;
 • het is niet toegestaan de volgende spullen mee te nemen: glaswerk, messen, dieren, drugs en alcoholische dranken;

3 VERBLIJF
Iedere bezoeker moet zich zodanig gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd. Om dit te bewerkstelligen is een aantal gedragsregels gesteld:

 • het aan- en uitkleden en opbergen van kleding geschiedt overeenkomstig de aanwijzingen.
 • het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een kleedhokje of toilet is verboden;
 • voordat men in het water gaat wordt men om hygiënische redenen verzocht gebruik te maken van de douches;
 • de douches dienen gebruikt te worden om voor en na het zwemmen af te spoelen;
 • de perrons rondom de bassins mogen alleen met blote voeten, met speciaal daarvoor bestemd schoeisel of met blauwe overschoenen worden betreden;
 • papier en ander afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd;
 • men dient zich zodanig te gedragen dat overige bezoekers geen overlast ondervinden;
 • het filmen en/of maken van foto’s is zonder voorafgaande toestemming van het personeel niet toegestaan;
 • toegang tot de zwemzalen en de bassins is uitsluitend toegestaan in badkleding;
 • het gebruik van spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel;
 • zonder toestemming van de directie mag door bezoekers geen zweminstructie worden gegeven;
 • eten en drinken is niet toegestaan in het binnenbad;
 • binnen in de accommodatie is het verboden te roken, dit geldt ook voor e-smoking.

4 OPENINGSTIJDEN
Openstellingstijden zijn bij de receptie verkrijgbaar. De directie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen de openingstijden te wijzigen en het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden. Het personeel geeft het tijdstip aan waarop bezoekers het bad dienen te verlaten, echter met dien verstande dat men weer aangekleed dient te zijn 15 minuten na het einde van de gestelde zwemtijd.

5 GEBRUIK VAN ZWEMBASSINS
Om in diep water (vanaf 1.40 m) te worden toegelaten moet men voldoende zwemvaardigheid bezitten. Er mag alleen in bassins gezwommen worden die op het moment opengesteld zijn voor publiek. In ondiep water (tot 1.40 m) mag niet van de bassinrand gedoken worden.

6 GEBRUIK VAN DE GLIJBANEN/ATTRACTIES/SPELMATERIAAL
De glijbaan is alleen toegankelijk als de waterstroom in werking is. Het staan, springen en lopen van en op de glijbaan is niet toegestaan. Het gebruik dient te geschieden volgens de aanwijzingen bij de glijbaan.
Gebruik van overige attracties/spelmateriaal dient te geschieden volgens aanwijzingen van het bad personeel.

7 AANSPRAKELIJKHEID
Het bezoek aan deze sportaccommodatie geschiedt geheel voor eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, noch in het water, noch in de garderobe en/of elders in de accommodatie, parkeerterrein of rijwielstalling. Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen aan de receptie af te geven. Bezoekers, door wie toedoen schade aan eigendommen van de sportaccommodatie wordt toegebracht, worden wettelijk aansprakelijk gesteld.

8 NALEVING REGLEMENT
Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Bezoekers zijn verplicht hun aanwijzingen direct op te volgen.

9 WEIGERING, DAN WEL VERWIJDERING
In de volgende gevallen kan de toegang worden ontzegd:

 • bij het niet naleven van de instructies door de medewerkers gegeven;
 • bij het niet naleven van het huishoudelijke reglement;
 • indien de bezoeker onder invloed van alcohol of drugs verkeert.

10 WAARDEVOLLE TIPS
Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan gebruik van de opbergmogelijkheden in de kluisjes bij de kleedruimte. Beschouw deze accommodatie als een verlengstuk van uw huiskamer. Onze medewerkers staan ten allen tijde open voor uw vragen en of suggesties. Mocht u tegen situaties aanlopen die u als vreemd of hinderlijk ervaart, dan horen wij dit graag van u en zijn wij steeds bereid om deze toe te lichten en/of deze zo mogelijk op te lossen.

11 KLACHTEN
Mocht u, ondanks ons streven om u verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch een klacht hebben, dan kunt u terecht bij de directie van deze accommodatie. Bij de receptie kunt u zich hier voor melden. Doet zich toch iets voor waarbij men denkt niet bij de directie terecht te kunnen dan kunt u contact opnemen bij het NOC*NSF meldpunt 0900-2025590 (0,10 per minuut) met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Dit meldpunt is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

N.B. : de directie is bevoegd om in afwijking van dit reglement naar bevinding van zaken te handelen

Privacy Policy

Sportservice Steenwijkerland verbetert op een veilige wijze de vitaliteit van inwoners van Steenwijkerland en omstreken middels recreatief bewegen, uitdagende activiteiten, doelgerichte programma’s en het beschikbaar stellen van sportaccommodaties aan derden.

Wij hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze Privacy Policy informeren wij u hierover.

 1. Contact gegevens
  Sportservice Steenwijkerland is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan de Gagelsweg 25 te (8331 CM) Steenwijk. Telefonisch kunt u ons bereiken op +31 521 514807 (De Waterwyck) of +31 0527 241438 (Zwembad Vollenhove), per e-mail via info@dewaterwyck.nl of info@zwembadvollenhove.nl
 2. Op wie is deze Privacy Policy van toepassing?
  Deze Privacy Policy geldt voor alle personen van wie Sportservice Steenwijkerland persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Sportservice Steenwijkerland.
 3. Wat verstaan wij onder persoonsgegevens?
  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘Betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, locatiegegevens, een online identificator, of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon.
 4. Wat zijn uw rechten?
  Onderstaand hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) (artikel 12 t/m 23).

4.1 Overzicht van uw belangrijkste rechten
Uw belangrijkste rechten volgens bovengenoemde verordening zijn:
(a) het recht op toegang;
(b) het recht op rectificatie;
(c) het recht om te wissen;
(d) het recht om de verwerking te beperken;
(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
(f) het recht op dataportabiliteit;
(g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
(h) het recht om toestemming in te trekken.

4.2 Verwerken persoonsgegevens
U hebt het recht om, samen met bepaalde aanvullende informatie, van Sportservice Steenwijkerland bevestigd te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en waarvoor wij deze gegevens verwerken.
Deze aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de (eventuele) ontvangers van deze persoonsgegevens.
Voor zover de rechten en vrijheden van anderen niet worden beïnvloed, kunnen wij u een kopie van uw persoonsgegevens bezorgen. Het eerste exemplaar wordt kosteloos verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd.

4.3 Onjuiste persoonsgegevens
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u aangevuld te krijgen.

4.4 Wissen van uw persoonsgegevens
Onder sommige omstandigheden hebt u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, zonder onnodige vertraging, indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • u de toestemming intrekt voor op toestemming gebaseerde verwerking;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking onder bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden onrechtmatig zijn verwerkt.

Wij hanteren echter uitsluitingen van het recht op het wissen van persoonsgegevens. Deze uitsluitingen omvatten die gegevens waar verwerking noodzakelijk is:
(a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(b) voor naleving van een wettelijke verplichting;
(c) of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

4.5 Beperken verwerking van uw persoonsgegevens
In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen;
 • we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken, te weten: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of, om redenen van openbaar belang.

4.6 Recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

4.7 Recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen
Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:

 1. toestemming; of
 2. dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract, en dat deze verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd;

hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat.

4.8 Recht op dataportabiliteit
In bepaalde gevallen kunt u uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij of aanbieder van diensten (dit heet het recht op dataportabiliteit).

4.9 Indienen van een klacht
Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

4.10 Intrekken recht van toestemming
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens informatie, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking vóór de intrekking.

4.11 Uitoefenen rechten
U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door schriftelijke kennisgeving aan ons.

5 Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms.

6 Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
6.1 Doelen

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het onderhouden van contact met u;
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketing acties;
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website;
 • Het maken van gebruikersstatistieken;
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.

6.2 Rechtsgrond
Toestemming: Als we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van bedoelde opdracht noodzakelijk is.
Wettelijke verplichting: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust en te herleiden is tot een specifieke wettelijke regeling in het Unierecht of nationaal recht.
Gerechtvaardigd belang: Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor marketing doeleinden en profiling.


7 Categorieën van gegevens die wij verwerken
7.1 Klantgegevens
We kunnen uw klantgegevens verwerken. Deze klantgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De klantgegevens die door u zelf aan ons zijn aangeleverd, kunnen worden verwerkt voor de doeleinden van:

 • het gebruik van onze website;
 • het leveren van onze diensten;
 • het garanderen van de veiligheid van onze website en diensten;
 • en de communicatie met u.

De juridische basis voor deze verwerking is (a) toestemming, of (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

7.2 Gebruiksgegevens
We kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken. De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en web-navigatiepaden, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik.
De bron van de gebruiksgegevens is ons trackingsysteem voor analyses. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor analyse van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) toestemming, of (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

7.3 Profielgegevens
We kunnen uw informatie opgenomen in uw persoonlijk profiel op onze website verwerken. Deze profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto's, geslacht, geboortedatum, relatie status, interesses en hobby's, educatieve details en arbeidsgegevens betreffen. De profielgegevens kunnen worden verwerkt voor doeleinden om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren.
De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) toestemming, (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

7.4 Servicegegevens
We kunnen uw persoonsgegevens die door u worden verstrekt tijdens het gebruik van onze services verwerken. Deze servicegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de werking van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u.
De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) toestemming, of (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

7.5 Publicatiegegevens
We kunnen informatie die u publiceert voor publicatie op onze website of via onze services verwerken. Deze publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om deze publicatie en het beheer van onze website en diensten mogelijk te maken.
De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) toestemming, of (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

7.6 Onderzoeksgegevens
We kunnen informatie in een onderzoek dat u ons met betrekking tot goederen en / of diensten verstrekt verwerken. Deze onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt voor het aanbieden, vermarkten en verkopen van relevante goederen en / of diensten aan u.
De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

7.7 Transactiegegevens
Wij kunnen informatie met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en / of via onze website aangaat verwerken. Deze transactiegegevens kunnen zijn uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties.
De juridische basis voor deze verwerking is (a) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk onze interesse in het correcte beheer van onze website en bedrijf.

7.8 Correspondentiegegevens
Wij kunnen informatie opgenomen in of met betrekking tot elke communicatie die u ons stuurt verwerken. Deze zogeheten correspondentiegegevens kunnen de communicatie inhoud en metagegevens behorende bij de communicatie bevatten. Onze website genereert de metagegevens die zijn gekoppeld aan communicatie die is gemaakt met behulp van de contactformulieren op de website en de webshop. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om redenen van record-keeping. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf en de communicatie met gebruikers.

7.9 Camerabeveiliging
Indien onze gebouwen zijn voorzien van camera’s, is dat van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en producten. De camerabeelden worden na maximaal vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld in het kader een politieonderzoek.

7.10 Specifieke doeleinden
We kunnen elk van uw persoonsgegevens die in dit beleid worden vermeld verwerken indien nodig voor het instellen, het uitoefenen of de verdediging van juridische claims in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.
De wettelijke basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang, namelijk de bescherming en bevestiging van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.
Wij kunnen elk van uw persoonsgegevens die in dit beleid zijn geïdentificeerd verwerken indien nodig voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies.
De wettelijke basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de juiste bescherming van ons bedrijf tegen risico's.
Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit hoofdstuk, kunnen verwerken, kunnen wij al uw persoonsgegevens verwerken wanneer dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan zijn wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
Gelieve geen persoonsgegevens van andere personen aan ons te verstrekken, tenzij wij u hierom verzoeken.

8 Verwerkers
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een zogeheten verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

9 Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de diensten die wij voor u verrichten. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan een lid van onze groep van ondernemingen (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en rechtsgrondslagen die in dit beleid zijn uiteengezet.
Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten zijn of kunnen afgehandeld worden door onze betalingsdienstaanbieders. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dat nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.
Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens, kunnen we uw persoonsgegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen te beschermen of de bescherming van de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon of personen.
We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het vaststellen, het uitoefenen of de verdediging van juridische claims in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

10 Beveiligen en procedure bij een data-lek
Sportservice Steenwijkerland neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonsgegevens te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging. Sportservice Steenwijkerland heeft maatregelen genomen op het gebied van gegevensbeveiliging via de inzet van gekwalificeerde beveiligingsspecialisten en door 7*24 gebruik te maken van beveiligingsapparatuur en –programmatuur.
Onze computerinfrastructuur wordt continu voorzien van de laatste security patches, systeem updates en de laatste virusscan definities.
Sportservice Steenwijkerland conformeert zich aan de wettelijke meldplicht datalekken. Er is een procedure aanwezig voor het afhandelen van incidenten. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Sportfondsen Nederland B.V. is verantwoordelijk voor het melden van een vastgesteld datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en zo nodig alle betrokkenen.

11 Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens die we verwerken voor welk doel of doeleinden dan ook, mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.
We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, zoals beschreven in deze Privacy Policy, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

12 Veranderingen
U erkent dat de persoonsgegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten mogelijk wereldwijd beschikbaar zijn via internet. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze Privacy Policy aanpassen. We nodigen u daarom uit de Privacy Policy regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

13 Vragen en Klachten?
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij (recht op dataportabiliteit).
Als u vragen of klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@dewaterwyck.nl of info@zwembadvollenhove.nl of te bellen met +31 521 514807 (De Waterwyck) of +1 0527 241438 (Zwembad Vollenhove) . Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

14 Cookies

Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.
Cookies kunnen "permanente"-cookies of "sessie” -cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum is verwijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten is.
Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonsgegevens die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen van cookies.

15 Onze details
Sportservice Steenwijkerland is gevestigd aan de Gagelsweg 25 te (8331 CM) Steenwijk.
We zijn geregistreerd in Nederland onder registratienummer [KVK 05050387].
U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post: Sportservice Steenwijkerland, Gagelsweg 25 te (8331 CM) Steenwijk;
(b) telefonisch, op +31 521 514807 (De Waterwyck); of +31 527 241438 (Zwembad Vollenhove)
(c) per e-mail: info@dewaterwyck.nl of info@zwembadvollenhove.nl.

Steenwijk, 2021

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.